Hvordan søke om spillemidler til idrettsanlegg?

  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

Hvordan søke om spillemidler til idrettsanlegg?

Hvert år gjennomføres en tildeling av Norsk Tippings overskudd (spillemidler) til idrettsanlegg. Det åpnes for innsending av søknader den 15. juni hvert år. Kommunene setter egne frister for innsending av søknader for anlegg i sin kommune.

Hvem kan søke?

Hva må jeg gjøre som søker?

Sende inn søknad, og veien videre

Søknadene sendes inn via www.anleggsregisteret.no.

Hvem kan søke?

Spillemidler til idrettsanlegg har tradisjonelt sett blitt tildelt kommuner og idrettslag som er organisert i Norges Idrettsforbund, men det er også andre organisasjoner som kan søke om midler. Den til enhver tid gjeldende liste over hvem som kan søke finnes i bestemmelsene for tilskuddsordningen. Bestemmelsene finnes på www.anleggsregisteret.no. Disse revideres hvert år, og det kan være endring i hvem som kan søke midler. Bestemmelsene heter "V-0732 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet". Under punkt 2.2.1 finner en liste over hvem som kan søke, og hva de kan søke på.

Merk at foretak og sammenslutninger slik som stiftelser, aksjeselskap og samvirkeforetak, må forhåndsgodkjennes som søkere av Kulturdepartementet. Dette gjøres ved at vedtektene for sammenslutningen sendes departementet til vurdering, innen 15. november. For å få godkjente vedtekter, må en oppylle kravene som står i bestemmelsenes punkt 2.2.1., og man må følge vedleggene som står bakerst i bestemmelsene, som gir spesifikke krav til de forskjellige formene for foretak/sammenslutninger.

Hva må jeg gjøre som søker?

Bli kjent med bestemmelsene for tilskudd

Bestemmelsene for tilskudd stiller mange krav til søker, både vilkår som må følges for at søknaden og anlegget skal kunne bli godkjent, og krav til hvordan anlegget skal brukes og drives i fremtiden. Bestemmelsene finnes på www.anleggsregisteret.no. Disse revideres hvert år, slik at en må oppdatere seg på punkter som er relevante for sin søknad. Bestemmelsene heter "V-0732 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet".

Hovedformålet med bestemmelsene er å sikre at tilskuddet, og idrettsanleggene, kommer allmenn idrettsaktivitet til gode.

For søkere er det i hovedsak kapittel 2 og 3 som er viktige. Her vil man blant annet finne liste over hvem som kan søke om spillemidler, om hva som må vedlegges søknaden, og hvor mye man kan søke om til sitt anlegg.

Kontakt kommunen

Det er helt nødvendig at det opprettes kontakt med den avdelingen i kommunen som behandler saker om idrettsanlegg, for å gjennomføre en god søknadsprosess. Kommunen vil kunne veilede i søknadsprosessen og opplyse om frister for kommunale behandlinger. Det er også flere deler av søknaden som er avhengige av forskjellige kommunale vedtak.

For at søknaden skal kunne godkjennes, må kommunen blant annet:

  • registrere anleggsprosjektet i idrettsanleggsregisteret, før det kan sendes inn søknad 
    - svømmeanlegg skal forhåndsgodkjennes av Kulturdepartementet
  • gjøre en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av anleggsplanene
  • innarbeide anlegget i en kommunal plan
  • stille garanti for søknadssummen, dersom den overstiger 3 millioner kroner.

Starte arbeidet med dokumentasjonen som skal følge søknaden

Det må følge flere vedlegg til søknaden for at denne kan godkjennes. Noen av vedleggene vil kommunen måtte inkluderes i, mens andre må søker utarbeide på egen hånd.

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Dette er en meget viktig del av søknaden. En slik forhåndsgodkjenning må være vedtatt i kommunen før man begynner å bygge anlegget, ellers blir søknaden om tilskudd avslått.

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er en samlet vurdering av det idrettstekniske og behovmessige rundt et idrettsanlegg. For eksempel at anlegget tilfredsstiller mål og utforming for å drive aktivitet. Kommunen vil derfor gå gjennom tegningene for anlegget for kontroll av dette. Videre tar også forhåndsgodkjenningen for seg anleggets del av kommunale planer, om universell utforming, og annet. Det er viktig å merke seg at idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er noe annet enn byggesaksbehandling i kommunen.

Lage kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftsplan

Her skal søker i hovedsak vise at prosjektet har kostnader som en kan få tilskudd for, beløp på kostnad og utgifter som det skal beregnes tilskudd fra, og at prosjektet har finansiering på plass slik at tiltaket kan gjennomføres.

Kostnadsoverslag og finansieringsplan fylles ut i søknadsskjemaet. Overslaget skal være detaljert, og opplysningene skal kunne kontrolleres. Dette er viktig for å kunne beregne søknadssummen, som er en del av saksbehandlingen. Dugnadsarbeider skal også inngå her. Dugnadsarbeider skal dokumenteres ved at det innhentes en verdivurdering av kvalifisert fagperson for det arbeidet som skal gjøres på dugnad. For eksempel ved et anbud fra et firma på arbeidene, eller kostnadsvurdering av kommune. Finansiering skal dokumenteres ved kopier av kontoutskrifter for egenkapital, vedtaksbrev for andre tilskudd, og lånetilsagn for lån. Dersom søknadssummen er så stor at kommunen må stille garanti, må også vedtaktsbrevet for denne garantien vedlegges.

Driftsplanen skal redegjøre for planlagt drift og bruk av anlegget. Her skal det gå frem en plan for forvaltning og bruk, hvor ansvarlig for anlegget, planlagt brukssesong og brukstimer går fram. Driftsplanen skal vise til et driftsbudsjett for anlegget, og for større anlegg skal det også vedlegges en vedlikeholdsplan. Driftsplanen må vise at det ligger en god vurdering av drift og bruk for anlegget, slik at anlegget har en sunn drift for idrettsbruk.

Dokumentere eiendomsrett/bruksrett til grunn

Dersom man eier grunnen man skal bygge eller rehabilitere et anlegg på, skal dette dokumenteres. Man legger da ved en bekreftet utskrift av grunnboken (bestilles fra Kartverket), som viser hjemmel til grunn.

Dersom man leier/fester grunnen av en privat grunneier, skal avtalen være tinglyst, og avtalen og utskrift av grunnboken skal vedlegges søknaden. Avtalen må være på minimum 30 år (20 år for nærmiljøanlegg).

Dersom man bygger på kommunal grunn, skal en undertegnet avtale på minimum 30 år (20 år for nærmiljøanlegg) med kommunen vedlegges søknaden. Denne trenger ikke tinglyses.

Sende inn søknad, og veien videre

Ovenstående danner et godt grunnlag for tilskuddssøknaden. Komplette søknader sendes inn via www.anleggsregisteret.no, innen den fristen som kommunen har satt. Kommunen sender alle søknader over til fylkeskommunen for ferdigbehandling, innen 15. januar hvert år. Underveis vil man kunne få veiledning av kommunen, og eventuelt fylkeskommunen. Disse kan, og bør kontaktes dersom man er usikker på deler av søknaden eller for generell veiledning.

 

Kilde: http://www.godeidrettsanlegg.no/ 

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.