Om momskompensasjon generell ordning

Dersom ditt prosjekt fyller kriteriene for momskompensasjon er der mye å spare

  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

Momskompensasjonsordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet.

Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Nærmere bestemmelser om ordningen fastsettes av Kulturdepartementet. Lotterinemnda er klageorgan for ordningen.

Målgruppen for ordningen er frivillige organisasjoner som innfrir vilkårene for registrering i Frivillighetsregisteret, jf. frivillighetsregisterloven §§ 3 og 4, avgrenset til:

  1. demokratiske ikke-økonomiske foreninger
  2. tros- og livssynsorganisasjoner som ikke omfattes av punkt a.
  3. stiftelser, jf. stiftelsesloven § 4 tredje ledd, der frivillig innsats utgjør en viktig del av stiftelsens virksomhet.

Målgruppen må i tillegg fylle øvrige vilkår for å kunne søke, jf. forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Tilskuddsordningen skal gi kompensasjon for merverdiavgift etter søknad fra frivillige organisasjoner innenfor bevilgningen for det enkelte år. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortingen være lik for alle innvilgede søknader. 

I 2016 mottok mer enn 23 000 foreninger midler over ordningen. Antallet mottakere viser at ordningen har stor relevans for frivillig sektor.

I 2017 er ordningen på 1,3 milliarder kroner. Både sentralledd, regionalledd og lokalledd samt enkeltstående organisasjoner mottar midler over ordningen. Majoriteten av midlene fordeles til lokale foreninger. Midlene er frie og det kreves ingen rapportering for bruken av midlene.

Momskompensasjonsordningen ble evaluert i slutten av 2012. Evalueringen viser at ordningen når ut til hele frivilligheten og er enkel og ubyråkratisk. I 2013 ble det gitt lettelser knyttet til bruk av statsautorisert eller registrert revisor og krav til oppbevaring av dokumentasjon. Minstegrensen for å søke kompensasjon ble også redusert. I 2014-2015 gjennomførte Deloitte en kartlegging av organisasjonenes merverdiavgiftskostnader på oppdrag fra Kulturdepartementet. Rapportene fra kartleggingen (en hovedrapport og en tilleggsrapport) finner du til høyre på denne siden.

Ny forskrift i 2019

I 2017 sendte Kulturdepartementet forslag til ytterligere forbedring av ordningen på høring. Departementet har på bakgrunn av høringsuttalelsene vedtatt at ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner skal tre i kraft 1. januar 2019. Det vil derfor ikke være noen endringer i regelverket for utarbeidelse av årets søknad med frist 1. september 2018.

 

Aktuelle lenker

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.