Planlegger du boenheter og har spørsmål om krav til lekeområde og størrelse?

Generelle bestemmelser etter pbl § 11-9.

  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

Miljøverndepartementets gitte rikspolitiske bestemmelser ved kgl. res. av 1. september

1989 om barn og unges interesser, jf. § 17-1, legges til grunn når behovet for barns leke og
oppholdsarealer skal vurderes.

*Sentrum slik området er definert i kommuneplanens arealdel.

Følgende arealkrav gjelder ved boligutbygging i sentrum*:

a) For tomter mindre enn 1,5 daa skal uteoppholdsareal utgjøre minimum 16 % av BRA
bolig.

b) For tomter på 1,5 daa eller større skal uteoppholdsareal utgjøre minimum 20 % av BRA
bolig.

c) Min. 50 % av uteoppholdsarealet skal være felles og ligge på terreng/lokk. Fellesarealet
skal opparbeides og være egnet for lek og opphold for alle aldersgrupper.
Enhver bolig bør i tillegg ha tilgang til private uteoppholdsarealer.
Ved omdisponering til bolig i eksisterende bygninger kan kravet til uteoppholdsareal fravikes
der bygningen har nær tilknytning til offentlige parker og byrom.

Følgende arealkrav gjelder ved boligutbygging utenfor sentrum*:

d) Ved utbygging av 4-mannsboliger, 6-mannsboliger, blokker og lignende bygningstyper
skal det avsettes uteoppholdsareal på terreng/ lokk tilsvarende minimum 50 % av BRA
bolig.
Enhver bolig bør i tillegg ha tilgang til private uteoppholdsarealer.

e) Ved utbygging av eneboliger, rekkehus, tomannsboliger og lignende bygningstyper skal
det avsettes uteoppholdsareal på terreng på minimum 80 % pr boenhet begrenset til 100
m2 per boenhet.

f) Der flere boliger bygges samtidig kan inntil 50 % av arealkravet i pkt. d) være på privat
del av tomta, resten skal avsettes eller påvises på areal som er sikret til fellesarealer eller
friområder.

  • For mer enn 10 nye boliger bør ett felles uteareal for lek og opphold være minimum 350 m2.
  • For mer enn 25 nye boliger bør ett felles uteareal for lek og opphold innen en avstand på 400 m fra boligene være minimum 750 m2.
  • For mer enn 50 boliger bør ett av utearealene for lek og opphold være på minimum 1500 m2.

Krav til lekeplass ved boligbygging utenfor sentrum*:

g) Areal til lekeplass kan dekkes av arealkravene i punkt 1.5.3 d og e og kommer dermed
ikke i tillegg til dette.

h) Ved samlet utbygging av 5 eller flere boenheter skal alle boliger ha tilgang til lekeplass
på minimum 150 m2 innen 100 m gangavstand. Arealet gis et tillegg på
15 m2 for hver boenhet ut over 5. Etter vurdering kan arealtillegget helt eller delvis bortfalle for boenheter under 60 m2.

i) Dersom det etter kommunens skjønn er tilgang til planmessig sikret lekeplass av
tilfredsstillende kvalitet innen tilfredsstillende avstand fra boligene, kan kommunen helt
eller delvis frita fra kravet i h).

j) Lekeplasser over 300 m2 skal opparbeides med tanke på barn i ulik alder, ikke bare de
minste barna.

k) Lekeplasser skal ha trafikksikker atkomst og ikke være skilt fra boligen med sterkt
trafikkert vei eller andre kraftige barrierer.

l) Lekeplassen skal utstyres med fastmonterte benker eller andre sitteplasser.
Lekearealet søkes samlet fremfor å deles opp i flere mindre enheter.
Lekeplasser under 300 m2 skal primært legges til rette for de minste barna og bør inneholde
plass for eksempelvis fantasilek, lek i sand, å huske, å skli, og å klatre.
Lekeplassen bør være skjermet fra fremherskende vindretninger
Lekeplasser bør ha en avstand til boliger på minst 5 meter.
Ved utforming av lekeplasser bør det legges vekt på å ivareta stedets naturgitte kvaliteter og
muligheter, så som topografi og store trær. De naturgitte kvalitetene suppleres med
lekeapparater og ev. terrengbearbeiding.
Kvalitetskrav til leke- og uteoppholdsareal ved all boligbygging:

m) Ved boligutbygging utenfor sentrumssonen skal minimum 50 % av leke- og
uteoppholdsareal på terreng/lokk være soleksponert ved vår- og høstjevndøgn en gang
mellom kl 14:00 og 17:00.

n) Følgende areal kan ikke medregnes i arealkravet til leke- og uteoppholdsarealet:
- areal brattere enn 1:3 med mindre det gis en hensiktsmessig opparbeiding for lek og
opphold
- arealer med ekvivalent støynivå over 55 dB(A)
- kjørearealer
- areal smalere enn 6 meter.
5 av 21

o) Ved planlegging av boligområder skal det legges vekt på å sikre korridorer ut til større
friluftsområder både for ny og eksisterende bebyggelse.
Felles uteoppholdsareal bør gis variert opparbeiding og beplantes. Muligheten til å etablere
trær og busker på deler av arealet skal vurderes.
De gunstigst beliggende og mest solfylte arealene på bakkeplan/lokk bør avsettes til felles lekeog
uteoppholdsareal.
Det bør skilles og skjermes fysisk mellom felles-, halvprivate- og private utearealer.

Kilde (utdrag): BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER
TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014, SANDEFJORDS KOMMUNE

Vi anbefaler å ta kontakt med din kommune for å få konkrete svar på dine spørsmål da det ofte må utvises skjønn i slike saker.

Last ned publikasjonen Beskrivelse av uteareal ved oppføring av nye boliger

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.